برنامه ریزی

این صفحه مربوط به مباحث برنامه ریزی برای دانش آموزان کنکوری است. تدوین برنامه هفتگی و ماهیانه برای دانش آموزان کنکور ۹۸   گام های برنامه ریزی به روش گاماپلاس