خانه / نمونه فیلم های آموزشی

نمونه فیلم های آموزشی

برای آشنایی با نحوه تدریس اساتید فیلم های زیر را حتما مشاهده فرمایید.

اکسایش
اول

دوم

سوم

آخر

استادی در شیمی
آیا دوست دارید سوالات شیمی را با تکنیک DT حل کنید؟
استادی در شیمی
دوست داری سوالات شیمی رو با تکنیک DT حل کنی؟
آدرس ایمیل بدون www
دانلود فیلم آموزشی